Har du en rabattkode? Legg inn her:

Omega-3 og hjernefunksjon - hva skal man velge, EPA eller DHA?

Hva slags fiskeolje skal man velge ved ADHD, dysleksi, autisme, depresjoner, angst og demens?

Skrevet av: Terje Myrvold - Publisert: 06.08.2015 - Endret: 06.08.2015

La oss først være enige om at fiskeoljer generelt er positivt for hjernen, nesten uansett hvilket produkt man bruker. 

Alle marine oljer inneholder omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dog i forskjellige kombinasjoner av disse livsviktige fettsyrene.  En rekke tilskudd gir også litt omega-6-fettsyrer som gir arakidonsyre (AA), som også spiller en svært viktig rolle for å holde hjernen vår frisk og rask.    

Alle disse er viktige substansersom vi trenger tilført daglig, og ved mangler eller forstyrrelser, vil et fiskeoljetilskudd  uansett hjelpe i større eller mindre grad, dersom det brukes regelmessig over tid.

Alikevel - noen tilskudd vil gi raskere og bedre effekt en andre på grunn av et riktigere forhold for hjernen mellom omega-3-EPA og omega-3-DHA.

Så om vi ønsker å hjelpe så mange som mulig på kortest mulig tid, er man nødt å ta hensyn til det vitenskapen i dag vet om fettsyrene EPA, DHA og AA.

Hva er så best å bruker – EPA eller DHA?

Spørsmålet blir så – hvilke sammensetning av disse fettsyrer gir best resultat og hurtigst resultat, i fornuftige doser for brukeren, og hvilke kombinasjoner av disse fettsyrene vil gi flest mulig en effektiv hjelp?

Legemidler & Samfunn anbefaler omega-3-EPA

I norske tidsskriftet Legemidler & Samfunn nr. 4/2003 skriver journalist Eivor Hofstad følgende:

”Omega-3-fettsyren EPA fra fiskeolje ser ut til å ha en viss effekt ved så forskjellige tilstander som depresjon, ADHD, bipolar affektiv lidelse, Huntingtons sykdom, schizofreni, dysleksi og dyspraksi. Muligens også ved autisme og kronisk tretthet..”

Forsøk med EPA, DHA og ADHD

De fleste forsøk og studier har brukt fiskeoljer hvor det er EPA tilstede. Mange av disse har gitt positive resultater på ADHD-symptomer, men ofte i særdeles store doser. Imidlertid er det vanskelig å vite hvorvidt gevinsten kan tilskrives EPA eller DHA.

De fleste forskere er imidlertid nå overbevist om at de positive gevinstene man har funnet, skyldes oljenes innhold av EPA og ikke DHA, slik man tidligere feilaktig teoriserte.

Oljer som er rike på EPA og lave på DHA viser seg stadig å gi gunstige fordeler ved forskjellige mentale/ kognitive forstyrrelser, så da reiser det etterfølgende eksemplet spørsmål med hvorvidt noen store fordeler kan oppnås for personer som bruker DHA-rike oljer.

 

DHA uten effektiv i  behandling av ADHD

Forskere ved den prestisjetunge Mayo-klinikken i USA hadde som mål å finne ut om tilskudd av omega-3-fettsyren DHA kunne bidra til å bedre ADHD-symptomer. I en randomisert, dobbelblind, placebokontrollert studie ble det gitt DHA-tilskudd til barn med ADHD. Testgruppen besto av 63 barn i alderen seks til  tolv år.

 

Studien gikk over fire måneder, og testpersonene fikk tildelt enten omega-3-tilskudd i form av ren DHA eller placebo.  Det er viktig å merke seg at det ble brukt en algebasert form for  DHA og ikke fiskeolje, som er mest vanlig.  Dette gjorde at testpersonene mottok ren DHA helt fri for omega-3 fettsyren EPA.

 

Forsøket viste at fire måneders behandling med omega-3 DHA ikke ga noen signifikant reduksjon av ADHD-symptomene (jf. Voigt RG, Llorente AM, Jensen CL, Fraley JK, Berretta MC, Heird WC. J Pediatr 2001 Aug;139:189-96).

 

Denne undersøkelsen tyder på at DHA ikke har noen innvirkning for ADHD. 

 

De samme funn har man observert hos deprimerte pasienter som har inntatt ren omega-3 DHA. Det ga ingen resultater, mens det derimot ga enorme positive utslag for ren omega-3 EPA. 

 

I dag vet vi jlitt mer hvorfor – forstyrrelser og overaktivitet av enzymet PLA2 (fosfolipase A2) kontrolleres og forbedres ved tilskudd av omega-3 produkter med et høyt innhold EPA og ikke av DHA. 

 

En enkel sammenlikning

Man kan sammenlikne tilskudd av fettsyrer med en bøtte med vann med hull i bunnen: fyller man på med vann, forhindrer man kanskje at bøtta går helt tom, men det er ikke særlig effektivt i lengden. Om man derimot får tettet igjen hullet på en effektiv måte og så heller i vann – blir resultatet merkbart veldig fort! 

 

Det samme skjer med DHA og EPA:

Om man fyller på med masse DHA, forhindrer man kanskje at cellemembranen tappes helt for disse fettsyrene, men det er lite effektivt. Derimot kan man med EPA stoppe ”hullet” som fjerner DHA.  Hvis man samtidig fyller på med litt DHA, får man et langt bedre resultat!

 

Det er i dag forskjellige tilskudd på markedet som har et høyt innhold av EPA og lavt innhold av DHA, og disse er helt klart å foretrekke for raskest og best resultat med omega-3 fettsyrer for alle kognitive forstyrrelser.  Forholdet mellom omega-3 EPA og omega-3 DHA bør være på mer enn 3:1.  

 

Vanlige fiskeoljer har et EPA:DHA forhold på ca. 1,5:1 (les på etiketten på et produkt og del EPA på DHA).  De beste resultatene oppnås ved å bruke fiskeoljer med et forhold på over 3:1.  Det høyeste man kan i dag kan komme ved å bruke et helt naturlig produkt er ca. 3,5:1 (som man feks finner i produktet Crystal Mind). Høyere forhold en dette kan tyde på at oljen er kraftig bearbeidet og manipulert, og derfor ikke naturlig.  Det arbeides nå med å få fremstilt omega-3 oljer i sin helt naturlige form med høyere innhold av EPA.

 

I Legemidler & Samfunn nr. 4/2003, uttaler forsker Håvard Bentsen ved Aker Universitetssykehus i Oslo følgende:

”- Vi vet ikke helt ennå hvorfor omega-3 EPA har effekt i randomiserte kontrollerte studier ved så ulike diagnosegrupper.  Den virker trolig via sentrale enzymatiske prosesser som for eksempel ved å hemme proteinkinaser. Disse enzymene påvirker igjen blant annet fosfolipaser, som er med på å frigi omega-3- og omega-6-fettsyrer fra cellemembranens fosfolipider.”

 

Videre uttaler han: ” Mye tyder på at ulike lidelser kan henge sammen med ulike forstyrrelser i metabolismen og at omega-3 EPA kan virke via ulike mekanismer.  For eksempel synes depresjon særlig å være knyttet til redusert mengde av omega-3-fettsyren DHA, mens svikt i nivået av omega-6-fettsyren arakidonsyre (AA) synes særlig å være knyttet til schizofreni.  I begge tilfeller kan omega-3 EPA bidra til å normalisere svikten.

 

Her er vi ved sakens kjerne – hjernens fettsyreparadoks.  En mangel på fettsyrene DHA og AA i hjernen verken avhjelpes eller kontrolleres ved å gi mer av DHA eller AA, men med omega-3-fettsyren EPA. Dette er grundig dokumentert i en rekke forskjellige publiserte studier.

 

Hjernens fettsyreparadoks

Framstående forskere ved blant annet Universitetet i Oxford og Harvard Medical School i Boston har vist at det ved en rekke forskjellige tilstander foreligger forstyrrelser og mindre mengder av fettsyrene DHA og oemga-6 AA i hjernen. 

 

Ettersom DHA er den vanligste fettsyren i hjernen, trodde man tidligere at man ville oppnå den beste behandling ved å gi fiskeoljer som inneholder mer DHA en EPA.  Dette virket jo logisk ut i fra den viten og kunnskap man hadde på 1980-tallet, men har i de siste årene blitt tilbakevist og dokumentert feil av flere anerkjente forskere over hele verden .

 

Studier på depresjon og schizofreni viste at det var fiskeoljer med høyt innhold av omega-3 EPA som  er det viktigste.  Det er dette som er hjernens fettsyreparadoks:  Selv om hjernen inneholder mest av fettsyren DHA, så er det tilskudd med omega-3 EPA som gir best resultat, på kortest mulig tid - til flest mulig pesoner, til lavest dose pr. dag.

 

Forklaringen er at det ikke bare er en redusert dannelse, mangel og utnyttelse av DHA og AA som ligger bak disse forstyrrelsene, men det faktum at det frigis eller ”løsner” for mye DHA og AA fra cellemembranen.  Ny forskning viser at EPA hindrer enzymet fosfolipase A2 (PLA2) i  å fjerne DHA og AA fra cellemembranene i hjernen. Samtidig kan EPA omdannes til DHA. 

 

Ved å bruke eller anbefale ett fiskeoljetilskudd med høy EPA-forhold, vil man kunne

 1. hindre at for mye DHA og AA frigis fra cellemembranen
 2. normalisere et for høyt eller for lavt AA-nivå
 3. lett omdanne EPA til DHA, som igjen kan brukes i cellemembranen
 4. tilføre mindre  DHA  i forhold til EPA
 5. tilføre mindre AA i rett forhold til EPA og DHA

 

En slik strategi vil bedre prognosen for tilstander som depresjon, ADHD, bipolar affektiv lidelse, Huntingtons sykdom, schizofreni, dysleksi og dyspraksi, autisme og kronisk tretthet langt hurtigere, hos flere antall personer og til lavere doser pr dag enn om man gir omega-3 DHA alene eller DHA i for høye doser relativt til EPA.

 

Et omega-3 EPA-rikt tilskudd vil med andre ord føre til at prosentvis flere personer opplever en positiv effekt av et fiskeoljetilskudd, de vil oppleve raskere og mer uttalt bedring og til lavere doser enn om man velger et ordinært tran, fiskeoljetilskudd eller et DHA-rikt tilskudd.

 

Fra artikkelen i Legemidler & Samfunn, nr. 4/2003 kan vi også lese følgende:

”Fettsyrer i fosfolipidene skiftes stadig ut.  De fjernes ved hjelp av fosfolipaseenzymer.  Fosfolipidene blir dermed ikke lengre komplette, men blir raskt reparert av andre enzymer igjen. Men dersom fosforlipaseenzymene er overaktive eller til stede i unormalt store mengder og/ eller enzymene som skal reparere de ukomplette fosfolipidene er for lite aktive, blir resultatet at cellemembranen ikke fungerer som den skal.” 

 

Nettopp dette er omega3 EPA-fettsyren  med på å korrigere og forbedre!

 

Videre heter det i artikkelen:  ” Man kan også tenke seg at EPA kan bidra til å normalisere både for høyt og for lavt AA-nivå ...EPA demper denne overaktiviteten slik at AA tas bedre vare på, ” forklarer Bentsen til Legemidler & Samfunn.

 

Dette stemmer også med nyere funn som viser til at personer med ADHD kan ha en enzymforstyrrelse eller -svikt, som gjør at de dårlig tar opp/ utnytter omega-3 fettsyrer.

 

Poenget er altså ikke at DHA er den fettsyren det finnes mest av i hjernen eller retina, slik noen hevder.  Det er mangel på DHA, noe man kan observere som forstyrrelser i fettsyremetabolismen, som er grunnen til disse symptomene. 

 

Det dreier seg heller ikke, som noen påstår – at man aldri har sett mangler på omega-3 EPA ved verken dysleksi, ADHD eller andre lidelser.  Dette er for så vidt helt korrekt, men en ufullstendig forklaring av hvordan EPA fungerer.  

 

Forstyrrelser i fettsyremetabolismen fører til at man ikke kan nyttegjøre seg omnega-3 DHA eller omega-6 AA på best måte, og at disse blant annet løsner fra cellemembranene. Det er nemlig derfor man kan registrere mangel på DHA og AA. Her spiller altså EPA en avgjørende rolle ved at den blant annet  korrigerer enzymet PLA2 – slik at nettopp de viktige fettsyrene DHA og AA blir værende i cellemembranen.

 

EPA og andre tilstander

Som nevnt har EPA vist seg å ha dokumenterte effektiv mot en rekke forskjellige mentale lidelser. Forstyrrelser i fettsyremetabolismen finnes blant annet hos pasienter med autistisk syndrom og kronisk tretthet.

 

Omega-3 EPA vil kunne forbedre disse tilstandene, hvilket er observert hos en rekke pasienter av blant annet lipidbiokjemikeren dr. Gordon Bell ved University of Stirling. Han  presenterte slike funn ved autisme på en konferanse  våren 2003, og dr. Basant Puri og kolleger ved  Hammersmith-hospitalet i London har publisert en artikkel hvor man viser til at det også ved kronisk tretthet foreligger  en fettsyreforstyrrelse.  Denne studien er publisert i Acta Psychiatrica Scandinavia, 2003.

 

Det siste innen fettsyrer er at man også har funnet ut at EPA forhindrer blodplater fra å klumpe seg sammen, og svenske forskere ser nå på EPAs rolle ved ufruktbarhet hos menn, da man i spermier har funnet ubalanser mellom fettsyrer.

 

Til slutt litt "enkle fakta" om fettsyren EPA –den funksjonelle fettsyren - kontra DHA - den oppbyggende fettsyren:

 

Ved første øyekast ser molekylene svært like ut.  Men de spiller veldig ulike roller, og det er svært viktig å velge den riktige for å oppnå optimal hjernefunksjon.

 

EPA -Eikosapentaensyre, 20:5n-3 

 • Avgjørende for regulering av hjernefunksjoner, slik som cellesignaler og blodstrømmen i nervecellene.
 • Råmateriale for eikosanoider: hormonliknende stoffer som demper betennelse og stimulerer immunapparatet.
 • Hemmer enzymer som angriper andre flerumettede fettsyrer, deriblant omega-3 DHA og omega-6 AA.
 • Bedrer flere typer mentale lidelser1
 • Bedrer depresjon2
 • Sterke bevis og dokumentasjon for at det bedrer lære- og adferdsvansker 3
 • EPA omdannes til DHA etter behov, dersom alle nødvendige kofaktorer er til stede i de aktuelle vevene.

 DHA - Dokosaheksaensyre, 22:6n-3 

 • Bidrar til oppbygning av nervecellemembraner.
 • Avgjørende for tidlig utvikling av hjernen og synet i løpet av graviditet og barns første 2 leveår. Studier har vist sammenhenger mellom spedbarns inntak av DHA og bedret synsevne4   
 • Ingen virkning registrert av ren DHA hos barn med ADHD5 og andre beslektede lidelser, selv om fordeler har blitt oppdaget ved liknende forsøk hvor det har blitt brukt tilskudd inneholdene både EPA- og DHA3
 •  Nøytral virkning på eikosanoidbalansen.
 •  DHA kan vanskelig  omdannes tilbake til EPA.

 

Konklusjon: DHA er viktig under graviditet og tidlig spedbarnsalder, frem til cirka 2-årsalderen.  Deretter er EPA nødvendig fra tidlig barndom og gjennom hele livet, spesielt for optimal hjernefunksjon.  Utformingen av marine og vegetabilske oljer av høy kvalitet bør ha et forhold mellom EPA og DHA på mer enn 2,5:1 for å sikre maksimum virkeevne på vår hjerne.

 

Kjøp Omega-3 her

 

Kilder:

1 Peet M, Brind J, Ramchand CN et al. Two double-blind placebo-controlled pilot studies of eicosapentaenoic acid in the treatment of schizophrenia. Schizophrenia Research 2003??;49(3): 243-251 
2 Peet M and Horrobin DF. A dose-ranging study of the effects of ethyl-eicosapentaenoate in patients with ongoing depression despite apparently adequate treatment with standard drugs. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 913-9 
3 Richardson AJ,  Puri BK. A randomized double-blind, placebo-controlled study of the effects of supplementation with highly unsaturated fatty acids on ADHD-related symptoms in children with specific learning difficulties. Prog Neuropsychopharm Biol Psychiat 2002; 26: 233-239. 
4 Birch EE, Hoffman DR, Castañeda YS et al. A randomized controlled trial of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of formula in term infants after weaning at 6 weeks of age. AmJ Clin Nutr  2002; 75: 570-80 
5 Voigt RG, Llorente AM, Berretta MC, Boutte C, Fraley JK, Jensen CL, Heird WC. Docosahexaenoic acid (DHA) Supplementation does not improve the Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD). Pediatr Res 1999; 45:17A

Kategorier og register

Gratis Frakt Fra 199

Gratis Frakt Fra 199

Levert med Posten
Rask Levering

Rask Levering

2-5 Virkedager
Click & Collect

Bestill i dag!

På nett eller telefon
Klarna Faktura

Farmateket Faktura

Betal om 14 dager